Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Viafin Servicen osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään osakkeenomistajien vahvistettavaksi tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, päätetään muiden asioiden lisäksi taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Voidakseen osallistua osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme