Sijoittajat

Hallinnointi > Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Viafin Service on tiedonantopolitiikassaan määritellyt tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen, kuten yhtiötiedotteiden julkistaminen, täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Yhtiön keskeisiä tiedottamisen periaatteita ovat oikea-aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan.

Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon sovellettavien lakien, muiden määräysten sekä Helsingin Pörssin First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevien määräysten vaatimukset. Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Helsingin Pörssin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Tiedotteet add

Yhtiötiedotteena julkistetaan säännellyt tiedot, kuten taloudelliset raportit, yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto ja yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet. Lisäksi yhtiötiedotteena julkistetaan First North -markkinapaikan sääntöjen edellyttämät tiedot, kuten muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Yhtiötiedotteet toimitetaan samanaikaisesti keskeisille tiedotusvälineille ja tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös yhtiön verkkosivuilla.

Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Yhtiö julkistaa ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti:

  • Liiketoimintakatsauksen;
  • Puolivuosikatsauksen;
  • Tilinpäätöstiedotteen;
  • Tilinpäätöksen viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta;
  • Hallituksen toimintakertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä;
  • Tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä;

Yhtiö julkaisee ennen kunkin tilikauden alkamista vuosikalenterin (tapahtumakalenterin), joka sisältää yhtiön taloudellisten raporttien julkistamispäivät ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna add

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän vähintään 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Yhtiö on itse määrittänyt suljetun ikkunan pituudeksi 30 päivää ennen puolivuosikatsauksen, liiketoimintakatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Johtohenkilöiden liiketoimet add

Yhtiö julkistaa Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus liiketoimesta on saapunut Yhtiölle. Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet Yhtiölle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta käsitellään tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot add

Yhtiö ei pääsääntöisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita. Yhtiö ei myöskään ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli huhu kuitenkin liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei kyseisen sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian asian tultua yhtiön tietoon.

Taloudellinen raportointi ja näkymät add

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla. Liiketoimintaryhmän ja/tai eri tytäryhtiöiden lukuja ei raportoida erikseen.

Yhtiö arvioi tulevaisuudennäkymiään pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa kautta. Yhtiö ei julkista tulosennusteita.

Viestintäkanavat add

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on internetsivusto www.viafinservice.fi. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä tiedotejakelujärjestelmää käyttäen.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta, vaan sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi.