Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Viafin Service noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) No 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, Euroopan arvopaperiviranomaisen ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja First North -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä koskevia Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäpiiriohjeella.

Sisäpiiriohjeessa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Jetro Tilhe.

Tarkempia tietoja sisäpiiriohjeen noudattamisesta add

Yhtiö ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, jotka työskentelevät yhtiössä työsopimuksen perusteella tai jotka muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista.

Yhtiön johtohenkilö, yhtiöön työsuhteessa oleva henkilö tai yhtiön puolesta tai lukuun toimiva henkilö taikka muu henkilö, joka on muuten saanut haltuunsa tai jolla muuten on pääsy yhtiön sisäpiiritietoon, ei saa:

i. tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja;
ii. suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai
iii. ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti.

Sisäpiiritiedon ilmaiseminen on sallittua ainoastaan osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista edellyttäen, että tiedon saavaa henkilöä koskee salassapitovelvollisuus.

Viafin Servicen johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöt tekisivät Viafin Servicen rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia ja ajoittaisivat kaupankäynnin ajanjaksoihin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön puolivuosikatsauksen, liiketoimintakatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Finanssivalvonta valvoo sisäpiirisääntelyn noudattamista. Finanssivalvonta voi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, muutoksineen) mukaan määrätä seuraamusmaksun MAR:n säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä.